Hallitus edustaa pankkia ja johtaa sen toimintaa

Hallituksella on yleinen vastuu OmaSp:n hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus on vahvistanut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa märitellään hallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat. Hallitus vahvistaa pankin strategiaa, organisaatiota, kirjanpitoa ja varainhoidon valvontaa koskevat periaatteet ja nimittää OmaSp:n toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja vastaa OmaSp:n strategian toteuttamisesta ja juoksevien asioiden hoitamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. 

OmaSp:n hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja enintään kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudelle, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan ja yhdestä (1) kahteen (2) varapuheenjohtajaa.

Lue lisää hallituksen työjärjestyksestä