Osinkopolitiikka ja osinko

OmaSp:n hallitus on vahvistanut osinkopolitiikan, jonka mukaan OmaSp:n tavoitteena on maksaa tasaista ja kasvavaa osinkoa, vähintään 20 % nettotuloksesta. Maksettavien osinkojen ja pääomapalautuksien määrä ja maksuajankohta riippuvat tulevista tuloksista, taloudellisesta asemasta, rahavirroista, investointitarpeesta, vakavaraisuudesta ja muista tekijöistä.

Pankin hallitus arvioi jaettavan osingon tai pääomanpalautuksen ja OmaSp:n vakavaraisuusvaatimusten ja -tavoitteen edellyttämän omien varojen määrän välisen tasapainon vuosittain ja tekee tämän arvion perusteella esityksen jaettavan osingon tai pääomanpalautuksen määrästä. Jos osinkoa tai pääomanpalautusta jaetaan, kaikki osakkeet oikeuttavat samaan varojenjakoon.

Yhtiökokous päättää osinkojen jakamisesta hallituksen esityksen perusteella. Yhtiökokous voi myös valtuuttaa hallituksen päättämään osingonmaksusta ja muusta vapaan pääoman jakamisesta. Osingon tai vapaan oman pääoman muun jakamisen määrä ei voi ylittää yhtiökokouksen päättämää määrää. Osingonjako tai vapaan oman pääoman muu jakaminen sekä jakoa koskevan valtuutuksen myöntäminen hallitukselle edellyttää osakkeenomistajien enemmistöpäätöstä yhtiökokouksessa.

Päättyneiltä tilikausilta maksetut osingot

OmaSp:n maksamat osingot 31.12.2022, 31.12.2021, 31.12.2020, 31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneiltä tilikausilta on esitetty alla olevassa taulukossa oikaistuna 19.11.2018 mukaisella osakemäärällä:

OmaSp:n maksamat osingot
Osingot31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta maksettu osinko31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta maksettu osinko31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta maksettu osinko31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta maksettu osinko31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta maksettu osinko
Euroa     
Osinko/osake (1)0,400,500,240,190,14
Osinko tilikaudelta yhteensä €13,3 miljoonaa15,0 miljoonaa8,9 miljoonaa3,8 miljoonaa4,1 miljoonaa

 

(1)  Osakekohtaista osinkoa on oikaistu ylimääräisen yhtiökokouksen 9.11.2018 tekemän Osakkeiden jakamista koskevan päätöksen vaikutuksen huomioon ottamiseksi. Osakkeiden jakamisessa eli osakkeiden lukumäärän lisäämisessä maksuttomalla osakeannilla osakkeenomistajat saivat 49 uutta osaketta kutakin omistamaansa osaketta kohden. Oikaistut tiedot ovat tilintarkastamattomia ja oikaistu osakekohtainen osinko on laskettu  25 085 000 osakkeella.