Johdon palkkiot sekä kannustin- ja eläkejärjestelyt

Osakeyhtiölain mukaisesti Yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa. Oma Säästöpankki Oyj:n yhtiökokous päätti 29.4.2019 osana varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettäviä asioita, että OmaSp:n

 • hallituksen päätoimisen puheenjohtajan korvaus on 43 000 € vuodessa
 • hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 26 000 € 
 • hallituksen jäsenten vuosipalkkio 16 000 €
 • hallituksen luottamushenkilöjäsenelle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 € kokouksesta
 • matkakustannusten korvaukset maksetaan verohallinnon hyväksymällä tavalla ja suuruisina

OmaSp ei ole antanut takauksia tai muita vastuusitoumuksia hallituksen jäsenten puolesta.

Hallituksen jäsenille maksetut palkat tai vuosi- ja kokouspalkkiot

 • Jarmo Salmi: vuonna 2019 57 tuhatta euroa (vuonna 2018 16 tuhatta euroa, vuonna 2017 16 tuhatta euroa) 
 • Aila Hemminki: vuonna 2019 30 tuhatta euroa (vuonna 2018 16 tuhatta euroa, vuonna 2017 10 tuhatta euroa)
 • Aki Jaskari: vuonna 2019 30 tuhatta euroa (vuonna 2018 16 tuhatta euroa, vuonna 2017 16 tuhatta euroa)
 • Timo Kokkala: vuonna 2019 30 tuhatta euroa (vuonna 2018 16 tuhatta, vuonna 2017 16 tuhatta euroa)
 • Heli Korpinen: vuonna 2019 30 tuhatta euroa (vuonna 2018 15 tuhatta euroa, vuonna 2017 15 tuhatta euroa)
 • Jyrki Mäkynen: vuonna 2019 39 tuhatta euroa (vuonna 2018 18 tuhatta euroa, vuonna 2017 17 tuhatta euroa)
 • Jaana Sandström: vuonna 2019 17 tuhatta euroa

Hallituksen palkkioissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia 31.12.2019 jälkeen.

Toimitusjohtajan palkkiot

Toimitusjohtajan palkasta, palkkioista ja muista eduista päättää hallitus. Toimitusjohtajan palkkio muodostuu kuukausipalkasta ja bonuksesta. 

OmaSp maksaa toimitusjohtajalle vuosittain bonuspalkkaa, mikäli liiketoiminnan kehitys ja toteutuneet tulokset ovat riittävällä tasolla suhteessa hallituksen asettamiin tavoitteisiin. Toimitusjohtajan bonuspalkkaa määritettäessä huomioidaan muun muassa Hay-luokituksesta saatavat tiedot suoriteperusteisten palkanosien euromääräisistä tasoista ja huolehditaan, että toimitusjohtajan palkkaus myös tältä osin on kilpailukykyinen suhteessa toteutuneisiin tuloksiin.

 • Yhtiön toimitusjohtajalle maksettu palkka, palkkiot ja luontaisedut olivat yhteensä vuonna 2019 yhteensä 649 tuhatta euroa (vuonna 2018 354 tuhatta euroa, vuonna 2017 354 tuhatta euroa)
 • Toimitusjohtajan eläke-, tai muista vastaavista sitoumuksista johtuvien kulujen kokonaismäärä oli vuonna 2019 217 tuhatta euroa (2018 101 tuhatta euroa, vuonna 2017 104 tuhatta euroa), johon sisältyi toimitusjohtajan lakisääteisen eläkevakuutuksen lisäksi Yhtiön hankkima vapaaehtoinen eläkevakuutus, jonka vuosikustannus vuonna 2019 oli 104 tuhatta euroa (2018 oli 40 tuhatta euroa, vuonna 2017 40 tuhatta euroa). Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen perusteella maksetaan vakuutusehtojen mukaan vakuutetun hakemuksesta vanhuuseläkettä vakuutetun ollessa 60 vuotta 1 kuukautta – 70 vuotta. Eläkkeen määrä lasketaan laskuperusteiden, vakuutusehtojen ja hinnaston mukaan kertyneen vakuutettukohtaisen vakuutussäästön perusteella. Vakuutetun kuollessa tai tullessa pysyvästi työkyvyttömäksi maksetaan vakuutusehtojen mukaan edunsaajalle kertakorvaus, joka on 100 prosenttia vakuutettukohtaisesta vakuutussäästöstä.

Toimitusjohtajan palkkioissa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia 31.12.2019 jälkeen.

Johtoryhmän jäsenten työsuhde-etuudet

Johtoryhmän palkasta, palkkioista ja muista eduista päättää hallitus. Johtoryhmän jäsenten palkkio muodostuu kuukausipalkasta ja bonuksesta. Johtoryhmän (pois lukien toimitusjohtaja) työsuhde-etuudet olivat 

Vuonna 2019

 • Palkat, palkkiot ja etuudet vuonna 2019 742 tuhatta euroa (vuonna 2018 651 tuhatta euroa)
 • Eläkekulut vuonna 2019 181 tuhatta euroa (vuonna 2018 126 tuhatta euroa)
 • Vuonna 2019 palkat, palkkiot, etuudet ja eläkekulut yhteensä 923 tuhatta euroa (vuonna 2018 palkat, palkkiot, etuudet ja eläkekulut yhteensä 777 tuhatta euroa)

Johtoryhmän palkkioissa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia 31.12.2019 jälkeen.

Palkitsemisjärjestelmät

OmaSp noudattaa luottolaitostoiminnasta annetun lain 8 luvun palkitsemisjärjestelmiä koskevia vaatimuksia. Pankin hallitus on hyväksynyt OmaSp:ssä sovellettavien palkitsemisjärjestelmien yleiset periaatteet sekä valvoo ja arvioi niiden toimivuutta ja noudattamista. OmaSp:ssä yksi palkitsemisen muodoista on henkilöstörahasto. Henkilöstörahastolla tarkoitetaan OmaSp:n henkilöstön omistamaa ja hallitsemaa rahastoa, jonka tarkoitus on pankin sille suorittamien tulos- ja voittopalkkioerien ja muiden henkilöstörahastolain mukaisten varojen hallinta. Henkilöstörahaston tarkoituksena on palkita koko henkilöstöä tavoitteiden saavuttamisesta sekä parantaa OmaSp:n tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä edistää työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa ja henkilöstön taloudellista osallistumista. OmaSp:n hallitus päättää vuosittain henkilöstörahastoon jaettavissa olevan voittopalkkioerän sekä sen jakamisen perusteena olevat tavoitteet. Henkilöstörahaston jäseneksi tulevat kaikki 6 kuukautta työsuhteessa olleet OmaSp:läiset poislukien toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet. Henkilöstörahaston säännöt määrittävät sen, miten henkilöstörahasto jakaa voittopalkkion edelleen jäsenilleen. Henkilöstörahaston toimintaa säätelee henkilöstörahastolaki.

Palkka- ja palkkioselvitys 2019

Palkka- ja palkkioselvitys 2018