Johdon palkkiot sekä kannustin- ja eläkejärjestelyt

Osakeyhtiölain mukaisesti Yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa. Oma Säästöpankki Oyj:n yhtiökokous päätti 14.4.2018 osana varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettäviä asioita, että OmaSp:n

 • hallituksen päätoimisen puheenjohtajan korvaus on 24 053 € kuukaudessa
 • hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 8 000 € 
 • hallituksen jäsenten vuosipalkkio 6 000 €
 • hallituksen luottamushenkilöjäsenelle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 € kokouksesta
 • matkakustannusten korvaukset maksetaan verohallinnon hyväksymällä tavalla ja suuruisina

OmaSp ei ole antanut takauksia tai muita vastuusitoumuksia hallituksen jäsenten puolesta.

Hallituksen jäsenille maksetut palkat tai vuosi- ja kokouspalkkiot

 • Jarmo Partanen: vuonna 2017 303 tuhatta euroa (vuonna 2016, 290 tuhatta euroa ja vuonna 2015 267 tuhatta euroa)
 • Aila Hemminki: vuonna 2017 10 tuhatta euroa
 • Aki Jaskari: vuonna 2017 16 tuhatta euroa (vuonna 2016 17 tuhatta euroa ja vuonna 2015 18 tuhatta euroa)
 • Timo Kokkala: vuonna 2017 16 tuhatta euroa (vuonna 2016, 17 tuhatta euroa ja vuonna 2015 18 tuhatta euroa)
 • Heli Korpoinen: vuonna 2017 15 tuhatta euroa (vuonna 2016, 16 tuhatta euroa ja vuonna 2015 15 tuhatta euroa)
 • Jyrki Mäkynen: vuonna 2017 17 tuhatta euroa (vuonna 2016 19 tuhatta euroa ja vuonna 2015, 17 tuhatta euroa)
 • Jarmo Salmi: vuonna 2017 16 tuhatta euroa (vuonna 2016 16 tuhatta euroa ja vuonna 2015 18 tuhatta euroa)
 • Ari Yli-Kaatiala: vuonna 2017, 6 tuhatta euroa (vuonna 2016 17 tuhatta euroa ja vuonna 2015 18 tuhatta euroa)

Hallituksen palkkioissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia 31.12.2017 jälkeen.

Toimitusjohtajan palkkiot

Toimitusjohtajan palkasta, palkkioista ja muista eduista päättää hallitus. Toimitusjohtajan palkkio muodostuu kuukausipalkasta ja bonuksesta. 

OmaSp maksaa toimitusjohtajalle vuosittain bonuspalkkaa, mikäli liiketoiminnan kehitys ja toteutuneet tulokset ovat riittävällä tasolla suhteessa hallituksen asettamiin tavoitteisiin. Toimitusjohtajan bonuspalkkaa määritettäessä huomioidaan muun muassa Hay-luokituksesta saatavat tiedot suoriteperusteisten palkanosien euromääräisistä tasoista ja huolehditaan, että toimitusjohtajan palkkaus myös tältä osin on kilpailukykyinen suhteessa toteutuneisiin tuloksiin.

 • Yhtiön toimitusjohtajalle vuonna 2017 maksettu palkka, palkkiot ja luontaisedut olivat yhteensä 354,3 tuhatta euroa (vuonna 2016 354,3 tuhatta euroa ja vuonna 2015 307,9 tuhatta euroa).
 • Toimitusjohtajan eläke-, tai muista vastaavista sitoumuksista johtuvien kulujen kokonaismäärä oli 103,6 tuhatta euroa vuonna 2017 (103,8 tuhatta euroa vuonna 2016 ja 90,0 tuhatta euroa vuonna 2015), johon sisältyi toimitusjohtajan lakisääteisen eläkevakuutuksen lisäksi Yhtiön hankkima vapaaehtoinen eläkevakuutus, jonka vuosikustannus vuonna 2017 oli 40,0 tuhatta euroa (40,0 tuhatta euroa vuonna 2016 ja 34,7 tuhatta euroa vuonna 2015). Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen perusteella maksetaan vakuutusehtojen mukaan vakuutetun hakemuksesta vanhuuseläkettä vakuutetun ollessa 60 vuotta 1 kuukautta – 70 vuotta. Eläkkeen määrä lasketaan laskuperusteiden, vakuutusehtojen ja hinnaston mukaan kertyneen vakuutettukohtaisen vakuutussäästön perusteella. Vakuutetun kuollessa tai tullessa pysyvästi työkyvyttömäksi maksetaan vakuutusehtojen mukaan edunsaajalle kertakorvaus, joka on 100 prosenttia vakuutettukohtaisesta vakuutussäästöstä.

Toimitusjohtajan palkkioissa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia 31.12.2017 jälkeen.

Johtoryhmän jäsenten työsuhde-etuudet

Johtoryhmän palkasta, palkkioista ja muista eduista päättää hallitus. Johtoryhmän jäsenten palkkio muodostuu kuukausipalkasta ja bonuksesta. Johtoryhmän (pois lukien toimitusjohtaja) työsuhde-etuudet olivat 

Vuonna 2017

 • Palkat, palkkiot ja etuudet vuonna 2017 yhteensä 553 tuhatta euroa (411 tuhatta euroa 2016, 363 tuhatta euroa vuonna 2015)
 • Eläkekulut vuonna 2017 yhteensä 113 tuhatta euroa (87 tuhatta euroa 2016, 79 tuhatta euroa vuonna 2015)
 • Vuonna 2017 edelliset yhteensä 666 tuhatta euroa (498 tuhatta euroa vuonna 2016, 442 tuhatta euroa vuonna 2015)

Johtoryhmän palkkioissa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia 31.12.2017 jälkeen.

Palkitsemisjärjestelmät

OmaSp noudattaa luottolaitostoiminnasta annetun lain 8 luvun palkitsemisjärjestelmiä koskevia vaatimuksia. Pankin hallitus on hyväksynyt OmaSp:ssä sovellettavien palkitsemisjärjestelmien yleiset periaatteet sekä valvoo ja arvioi niiden toimivuutta ja noudattamista. OmaSp:ssä yksi palkitsemisen muodoista on henkilöstörahasto. Henkilöstörahastolla tarkoitetaan OmaSp:n henkilöstön omistamaa ja hallitsemaa rahastoa, jonka tarkoitus on pankin sille suorittamien tulos- ja voittopalkkioerien ja muiden henkilöstörahastolain mukaisten varojen hallinta. Henkilöstörahaston tarkoituksena on palkita koko henkilöstöä tavoitteiden saavuttamisesta sekä parantaa OmaSp:n tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä edistää työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa ja henkilöstön taloudellista osallistumista. OmaSp:n hallitus päättää vuosittain henkilöstörahastoon jaettavissa olevan voittopalkkioerän sekä sen jakamisen perusteena olevat tavoitteet. Henkilöstörahaston jäseneksi tulevat kaikki 6 kuukautta työsuhteessa olleet OmaSp:läiset poislukien toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet. Henkilöstörahaston säännöt määrittävät sen, miten henkilöstörahasto jakaa voittopalkkion edelleen jäsenilleen. Henkilöstörahaston toimintaa säätelee henkilöstörahastolaki.