Henkilötietojen rekisteröinti ja käyttö

OmaSp (jäljempänä myös Pankki) käsittelee henkilötietoja henkilötietolain ja luottolaitoslainsäädännön mukaisesti ja muutoinkin huolehtii yksityisyyden suojan ja pankkisalaisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käsitellään Pankin palvelujen ja toiminnan hoitamista varten. Lisäksi Pankki käyttää henkilörekistereitään asiakkailleen suunnattavaan markkinointiin.

Tietoja hankitaan asiakkaalta itseltään tai hänen edustajiltaan, viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä sekä luottotieto- ja asiakashäiriörekistereistä sekä Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä. Liike- ja palvelutapahtuman niin edellyttäessä Pankki voi nauhoittaa puheluja ja tallentaa viestejä varmistaakseen viestin sisällön. Pankkisalaisuus rajoittaa Pankin hallussa olevien tietojen luovuttamista sivulliselle muuten kuin sen henkilön suostumuksella, jota tiedot koskevat tai lain edellyttämissä tapauksissa.

Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot, tulee esittää rekisterinpitäjälle kirjallinen, omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan, häntä koskevan virheellisen tiedon oikaisemista, poistamista tai täydentämistä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä rekisteröityä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Tutustu henkilötietolain 10 §:n mukaiseen rekisteriselosteeseen

Evästeiden käyttö

OmaSp:n verkkosivuilla käytetään evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen kehittämiseksi. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Evästeitä käytetään muun muassa sivuston turvallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Jos haluat välttää evästeiden käytön, voit määrittää selaimesi asetukset niin, että evästeitä ei ladata tietokoneeseen. Tämä voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toiminnallisuuksiin.

Seuranta

Sivustolta kerätään käyttöstatistiikkaa Google Analytics -palveluun, jonka tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Kerättävästä datasta ei voida yksilöidä tietoja yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön. Lisäksi sivustolla on käytössä kohderyhmä- ja aihepiiritiedon keräys (Google Analytics Demographics), jolla tallennetaan käyttäjästä mm. ikä, sukupuoli ja käyttäjän aihepiirit.

Näiden tietojen keräämiseen liittyviä asetuksia voit muuttaa omalla Google-tililläsi.
Google Analytics seurannan voit ottaa halutessasi pois käytöstä Chromeselaimen lisäosalla.

Tunnistusperiaatteet

OmaSp:n pankkitunnuksia voidaan käyttää OmaSp:n verkkopalveluissa sekä henkilöasiakkaan vahvaan sähköiseen tunnistamiseen TUPAS-tunnistuspalveluissa.

Pankki noudattaa tunnistuspalveluissaan Finanssialan Keskusliitossa laadittuja Pankkien Tupas-tunnistuspalvelun tunnistusperiaatteita ja pankkien Tupas- tunnistuspalvelun palvelukuvausta. Tunnistusperiaatteet ja palvelukuvaus on luettavissa Finanssialan Keskusliiton verkkosivuilla: www.fkl.fi

Pankin tarjoamassa palvelussa pankkitunnuksien käyttäminen vastaa asiakkaan omakätistä allekirjoitusta ja asiakas vastaa kaikista pankkitunnuksillaan OmaSp:n verkkopalveluissa tekemistään toimeksiannoista ja sopimuksista.

Muut palveluntarjoajat voivat käyttää tunnistuspalvelun välittämiä tunnistustietoja osana sähköisen allekirjoituksen muodostamista osapuolten niin sopiessa. Pankkitunnuksilla ei voi tehdä laissa vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009) tarkoitettua kehittynyttä sähköistä allekirjoitusta.

Ulkopuolinen palveluntarjoaja ja asiakas voivat keskenään sopia pankkitunnuksilla tehtävän sähköisen allekirjoituksen oikeusvaikutuksista ulkopuolisen palveluntarjoajan palvelussa.

Pankkitunnukset ovat täysin henkilökohtaiset, eikä niitä saa luovuttaa kenenkään muun käyttöön.

Yritys-ja yhteisöasiakkaan tunnistaminen ei ole laissa vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista tarkoitettu vahva sähköinen tunnistaminen.

Verkkopalvelun hinnat on ilmoitettu OmaSp:n verkkosivuilla olevassa Pankin palveluhinnastossa.

Ensitunnistamisen toteuttaminen

OmaSp todentaa verkkopalvelutunnusten hakijan henkilöllisyyden pankkitunnusten luovuttamisen yhteydessä henkilökohtaisesti viranomaisen myöntämästä haltijansa henkilöllisyyden luotettavasti osoittavasta asiakirjasta tai käyttäen vahvaa sähköistä tunnistamista tai muun sähköisen tunnistamistekniikan avulla, joka on tietoturvallinen ja todisteellinen.

Hakija sopii verkkopalvelutunnuksista Pankin kanssa verkkopalvelusopimuksella.

Pankkitunnusten hakijan henkilöllisyys todennetaan Finanssivalvonnan standardin 2.4. Asiakkaan tunnistaminen ja tunteminen mukaisesti. Todentamisasiakirjana hyväksytään voimassa oleva:

  • suomalainen 1.10.1990 jälkeen myönnetty ajokortti tai poliisiviranomaisen myöntämä henkilökortti
  • ETA-jäsenvaltion, Sveitsin tai San Marinon viranomaisen myöntämä passi tai EU-alueella myönnetty henkilötodistus, jota voidaan käyttää matkustusasiakirjana.

Muiden kuin edellä mainittujen valtioiden viranomaisten myöntämiä passeja ja henkilökortteja ei hyväksytä hakijan henkilöllisyyden todentamisasiakirjoina.

Ulkomaalaista ajokorttia ja ulkomailla saatua ajokorttia, joka on vaihdettu suomalaiseksi, ei hyväksytä henkilöllisyyden todentamisasiakirjaksi.

OmaSp hyväksyy verkkopalvelutunnusten hakijan henkilöllisyyden todentamisessa ainoastaan sellaisia asiakirjoja, joiden luotettavuuden pankki voi arvioida. Jos hakijalla ei ole henkilöllisyyden todentamiseen hyväksyttävää asiakirjaa tai, jos hakijan henkilöllisyyttä tai asiakirjan aitoutta ei voida luotettavasti todentaa, hakijan henkilöllisyyden todentamisen tekee poliisi.