Oma Säästöpankki konsernin sisäpiiriohje ja -hallinto

Oma Säästöpankki Oyj ja sen konserniyhtiöt (yhdessä ”OmaSp” tai ”Konserni”) noudattavat sisäpiiriasioissa EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014, muutoksineen ”MAR-asetus”) ja sen nojalla annettujen alemman asteisten säädösten sekä arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen ”Arvopaperi-markkinalaki”) säännöksiä, viranomaisten antamaa ohjeistusta sekä Nasdaq Helsinki Oy:n (”Pörssi”) voimassa olevia sääntöjä ja sisäpiiriohjetta. 

Oma Säästäpankki konsernin sisäpiiriohje koostuu kulloinkin voimassa olevasta Helsingin pörssin sisäpiiriohjeesta konsernin sisäpiiriohjeessa kuvatuin OmaSp:a koskevin täsmennyksin. Konsernin sisäpiiriohje sitoo kaikkia OmaSp:n palveluksessa olevia henkilöitä ja Oma Säästöpankki Oyj:n hallituksen jäseniä. OmaSp on asettanut sisäpiiriohjeen johdon ja henkilöstön saataville. 

Sisäpiirihallinto

Konsernin sisäpiirivastaavana toimii päälakimies ja hänen varahenkilönään talous- ja hallintojohtaja tai muu sisäpiirivastaavan kulloinkin määräämä henkilö. 

Sisäpiirivastaava vastaa

  • konsernissa sisäpiiriluettelojen pitämisestä sekä kaupankäyntirajoitusten ja liiketoimien ilmoitus- ja julkistamisvelvollisuuden hoitamisesta OmaSp:n osalta.
  • sisäpiiriasioihin liittyvästä sisäisestä tiedottamisesta ja sisäpiiriasioiden koulutuksesta ja sisäpiiriasioiden valvonnasta.
  • sisäpiiriluetteloiden laatimisesta ja ylläpitämisestä sekä kaupankäyntirajoituksiin liittyvästä tiedottamisesta ja liiketoimi-ilmoitusten vastaanottamisesta ja julkistamisesta.

Suljettu ikkuna

MAR 19 artiklassa asetetaan yhtiön johtohenkilöitä koskeva kielto toteuttaa Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoisiin välineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin liittyviä liiketoimia omaan lukuun tai kolmannen osapuolen lukuun ennen osavuosikatsauksen tai vuositilinpäätöksen julkistamista edeltävän 30 päivän pituisen ns. suljetun ikkunan aikana. 

Suljettua ikkunaa koskevaa kaupankäyntirajoitusta sovelletaan OmaSp:ssa aina osavuosikatsausten, tilinpäätöksen ja muun säännöllisen taloudellisen raportoinnin julkaisun yhteydessä. Ohjeet koskevat OmaSp:n sisäpiiriohjeessa määriteltyjä pankin johtohenkilöitä sekä OmaSp:n määrittelemiä muita henkilöitä, jotka osallistuvat pankin taloudellisen raportoinnin valmisteluun ja/tai saavat muutoin asemansa tai tehtäviensä puolesta sensitiivistä tietoa OmaSp:n taloudellisesta asemasta. Kielto koskee myös liiketoimia, joita edellä mainitut henkilöt toteuttaisivat heidän edunvalvonnassaan olevien vajaavaltaisten henkilöiden puolesta ja määräysvaltayhteisöjensä kautta.