Oma Säästöpankki Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Pörssitiedote
21.3.2019

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 21.3.2019 KLO 14.35, YHTIÖKOKOUSKUTSU

Oma Säästöpankki Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 29. huhtikuuta klo 12.00 osoitteessa: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 11.00. Kokoustarjoilut ovat ennen kokousta.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsaus.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2018 maksetaan osinkoa 0,14 euroa osakkeelta.

Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on osingon täsmäytyspäivänä 2.5.2019 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti 9.5.2019.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan seuraavasti: 

Vuosipalkkiot:

o puheenjohtaja 43.000 euroa

o varapuheenjohtaja 26.000 euroa

o jäsen 16.000 euroa

 Kokouspalkkiot:

o 1.000 euroa/kokous

o 500 euroa/ etäkokous ja valiokunnan kokous

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen puheenjohtaja Jarmo Partaselle maksetaan ylimääräisenä palkkiona kahden (2) kuukauden palkkaa vastaava määrä eli 48.106 euroa. 

11. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun perusteella.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän eli jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen heidän suostumuksellaan nykyiset hallituksen jäsenet Aila Hemminki, Aki Jaskari, Timo Kokkala, Heli Korpinen, Jyrki Mäkynen ja Jarmo Salmi. Nykyinen hallituksen puheenjohtaja Jarmo Partanen ei ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että KTT Jaana Sandström valitaan suostumuksensa mukaisesti hallituksen uudeksi jäseneksi. Jaana Sandström on Lappeenrannan yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori ja hän on väitellyt tohtoriksi aiheenaan strateginen johdon laskentatoimi. 

Kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Kaikki ehdokkaat ehdotetaan valittavaksi vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavaksi ja vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyväksi toimikaudeksi.

Lisätietoja hallituksen jäsenistä on yhtiön sijoittajasivuilla.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävas-tuullisena tilintarkastajana KTM, KTH Fredrik Westerholm vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavaksi ja vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyväksi toimikaudeksi.

15. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan palkkio seuraavasti: Kokouspalkkio 1.000 euroa/kokous.

16. Kokouksen päättäminen

 

B. Yhtiökokousasiakirjat 

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Oma Säästöpankki Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.omasp.fi/sijoittajat. Oma Säästöpankki Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla verkkosivuilla 21.3.2019. Edellä mainituista asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta ja päätösehdotuksista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla 13.5.2019 alkaen.

 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille 

1. Yhtiön osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 15.4.2019 rekisteröity Euro-clear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka on merkitty yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 24.4.2019 kello 16.00, jolloin ilmoittautumisen tulee olla perillä. 

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 25.3.2019 alkaen:

a) yhtiön verkkosivuilla www.omasp.fi;

b) puhelimitse numeroon 020 7640 600  (arkisin klo 8.00–18.00); tai

c) kirjeitse osoitteeseen Oma Säästöpankki Oyj, Lakiasiat, Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki. 

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimi ja henkilö- tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Yhteisön ilmoittautuessa pyydetään lisäksi yhteisön arvo-osuustilinumero. Osakkeenomistajien Oma Säästöpankki Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokoukseen ja sen yhteydessä tehtävien rekisteröintien käsittelyyn liittyviin tarkoituksiin.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.4.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty tilapäisesti Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon 24.4.2019 klo 10.00 mennessä. Hallin-tarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuna ajankohtana. 

 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevien osakkeiden nojalla, on ilmoittautumisen yhtey-dessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat tulee lähettää ennen ilmoittautumisajan päättymistä osoitteella Oma Säästöpankki Oyj/ Lakiasiat, Kluuvikatu 3, 7. krs, 00100 Helsinki, tai sähköpostilla osoitteeseen lakiasiat@omasp.fi

 

4. Lisätietoja 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 

Tämän kokouskutsun päivänä Oma Säästöpankki Oyj:llä on yhteensä 29.596.700 osaketta. Äänten kokonaismäärä on 29.596.700. Mahdollisen äänestyksen yhteydessä ei huomioida yhtiön omassa hallinnassa olevia 11.700 osaketta, jotka yhteensä oikeuttavat 11.700 ääneen.

 

Oma Säästöpankki Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja:

Helena Juutilainen, päälakimies, puh +358 40 580 6401, helena.juutilainen@omasp.fi

 

Median haastattelu- ja lisätietopyynnöt:

Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi

 

JAKELU: 

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.omasp.fi

 

OmaSp lyhyesti

OmaSp on kasvava suomalainen pankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 40 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 136 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 290 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä, sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. OmaSp:n henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.