Oma Säästöpankki Oyj:n tilinpäätöstiedote: Vuoden 2018 vertailukelpoinen tulos 26,2 miljoonaa euroa – huima kasvu 34 %

Pörssitiedote
19.2.2019

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 19.2.2019 klo 15.05, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Oma Säästöpankki Oyj:n tilinpäätöstiedote: Vuoden 2018 vertailukelpoinen tulos 26,2 miljoonaa euroa – huima kasvu 34 %

Tämä tiedote on tiivistelmä Oma Säästöpankki Oyj:n (OmaSp) tammi-joulukuun 2018 tilinpäätöstiedotteesta, joka on luettavissa kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä olevasta pdf-tiedostosta ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.omasp.fi

Toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi:

Kannattava kasvu jatkuu

Neljännen kvartaalin liiketoimintavolyymien kasvu jatkui vauhdikkaana. Korkokate kasvoi 27 % ollen 13,4 (10,6) milj. euroa. Korkokatteen vahvaan kehitykseen vaikutti erityisesti lainakannan kasvu sekä jälleenrahoituksen kustannuksien alentuminen. Palkkiotuottojen kehitys jatkui myös vahvana ollen 7,4 (6,2) milj. euroa. Vahvistimme toimintaamme Suomen merkittävimmissä kasvukeskuksissa pääkaupunkiseudulla, Oulussa ja Turussa. Tämä näkyi odotetusti henkilöstö-, vuokra- ja toimitilakulujen kasvuna. Kehitimme digitaalisia palvelukanaviamme ja otimme käyttöön pankin innovoiman OmaKonttori -sovelluksen. Yksi neljännen kvartaalin merkittävimmistä asioista oli listautumiseen valmistautuminen ja sen onnistunut toteuttaminen haastavassa markkinatilanteessa. Pankin neljännen kvartaalin vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 6,6 (2,6) milj. euroa.

Toimintamme jatkui vahvana ja vakaana koko vuoden. Tase nousi ennätykselliseen yli 2,91 (2,73) miljardiin euroon. Koko tilikauden vertailukelpoinen tulos ilman rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuottoja ja listautumisen kuluja oli 26,2 (19,6) milj. euroa ja kasvua edelliseen vuoteen noin 34 %. Keskeiset tulolähteet, korkokate ja palkkiotuotot, kehittyivät erinomaisesti. Tilikauden 2017 aikana tuloksessa korostuivat rahoitusvarojen ja –velkojen nettotuotot, joiden vaikutus tulokseen oli 10,8 milj. euroa.

Lainakannoissa kasvua moninkertaisesti markkinaan verrattuna

Asuntoluottojen vauhti pysyi hyvänä koko vuoden. Asuntolainakantamme kasvoi 15 %, vauhti on kahdeksankertainen markkinaan verrattuna. Merkittävin kasvu tapahtui yritysluottokannassa, joka kasvoi 32,9 % vuoden aikana. Yritysluottokantamme kasvu on nelinkertainen markkinaan verrattuna.

Kasvun mahdollistajina ovat tyytyväiset asiakkaat ja korkea henkilöstötyytyväisyys. Vuoden aikana uusasia­kashankinnan tahti kiihtyi ja pankin kasvu oli pääosin orgaanista. Liiketoimintavolyymien kasvuun vaikutti osin S-Pankin pk-yritys- sekä maa- ja metsätalousliiketoimin­nan ostosta seurannut asiakasvolyymien ja liiketoiminnan kasvu.

Monipuolistunut varainhankinta

Finanssivalvonnalta edellisenä vuonna saatu toimialaluvan laajennus kiinnitysluottopank­kitoimintaan ja sen käynnistäminen on monipuolistanut varainhankintaamme. Kesäkuussa 2018 laskimme liikkeeseen 100 milj. euron katetun joukkovelka­kirjalainan osana 1,5 miljardin euron joukkolainojen ohjelmaamme. Tämä on antanut meille entistä paremmat ja kilpailukykyisemmät eväät vastata asiakkaidemme tarpeisiin alentaen jälleen­rahoituksen kustannuksia.

Uusia sopimuksia tukemaan yritysten kilpailukykyä

Teimme Euroopan Investointipankin kanssa kolme sopimusta vuoden 2018 aikana. Kevään lainasopimuksen lisäksi allekirjoitimme loppusyksystä ensimmäisenä pankkina Suomessa heidän kanssaan kaksi EaSi-ohjelman takaussopimusta, joiden avulla voimme myöntää 40 milj. euron arvosta lainoja 2 600 mikroyrittäjälle ja 10 milj. euron arvosta lainoja noin 100 yhteiskunnallisille yrityksil­le Suomessa. Loppuvuodesta allekirjoitimme sopimuksen Pohjoismaiden Investointipankin kanssa 35 milj. euron lainaohjelmasta pienten ja keskisuurten yritysten, pienten midcap-yritysten sekä ympäristöprojektien rahoittami­seen. Toimiva yhteistyö tukee kilpailukykyämme ja paran­taa mahdollisuuksiamme rahoittaa yritysasiakkaitamme suotuisilla ehdoilla. Yrittäjät ja yritykset ovat huomattava osa kasvavaa asiakaskuntaamme.

Palveluiden saatavuuteen investointeja

Sekä henkilö- että yritysasiakkaat ovat olleet tyytyväisiä pankin toiminnan laajentumiseen. Lahden ja Jyväskylän vuoden 2017 uudet konttoriavaukset ovat onnistuneet hyvin.

Olemme kyenneet onnistuneesti vastaamaan muut­tuneen toimintaympäristön asettamiin vaatimuksiin. Sekä konttoreiden että asiakaspalvelun palveluaikoja on muutettu vastaamaan asiakkaiden odotuksia. Kasvukes­kusten konttorit palvelevat myös arki-iltaisin ja osa myös lauantaisin. Asiakkaiden tapaamisia järjestetään myös konttoreiden aukioloaikojen ulkopuolella ja yhä enene­vässä määrin myös asiakkaan luona, asiakkaan haluamana ajankohtana.

Panostimme vuoden aikana digitaalisiin palveluihimme. Otimme käyttöön OmaVahvistus-tunnuslukusovelluksen, jolla voidaan tehdä vahva sähköinen tunnistautuminen ja joka korvaa tunnuslukulistat ja mobiilivarmenteen. Lisäksi otimme käyttöön innovoimamme OmaKonttori-sovel­luksen, joka tuo pankkineuvojamme ja konttorikäynnit asiakkaan älypuhelimeen. OmaKonttori-sovelluksessa voi käydä pankkineuvotteluja ja yhdistettynä OmaAllekirjoi­tus-palveluun sopimusten hyväksyminen ja allekirjoitus hoituvat digitaalisesti. Meille on tärkeää, että asiakkaat saavat ihmisläheistä pankkipalvelua myös silloin, kun he haluavat hoitaa pankkiasioitaan digitaalisissa kanavissa.

Listautuminen Helsingin pörssin päälistalle

Yksi vuoden merkittävimmistä asioista oli listautumiseen valmistautuminen ja sen onnistunut toteuttaminen haastavassa markkinatilanteessa. Hallituksemme päätti elokuussa 2018 käynnistää strategisen selvitystyön listau­tumisesta ja tämän jatkona listautumisannin suunnittelus­ta ja listautumisesta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Ikimuistoista ja historiallista hetkeä vietimme marraskuun viimeisenä päivänä Helsingin Pörssissä, kun saimme aloit­taa päivän kellojen soitolla. Pankki sai listautumisannista noin 31,3 miljoonan euron varat. Listautumiseen liittyvien kulujen vaikutus tilinpäätökseen on noin 1,8 milj. euroa. Pankilla on nyt yli 1 700 osakkeenomistajaa ja henkilökun­nasta yli 60 % on myös omistajina. Listautuminen on iso ja merkittävä askel, ja parantaa toimintamahdollisuuksiam­me jatkossa.

Korkea henkilöstötyytyväisyys heijastuu positiivisesti asiakkaisiin

Henkilökunnan osaaminen on keskeinen kilpailutekijäm­me ja panostamme siihen jatkuvasti. Tästä esimerkkinä on yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa toteutettu OmaSp Master -koulutusohjelma, josta valmistui kevään 2018 aikana ensimmäiset esimiehet ja asiantuntijat.

Henkilöstömme on yrittäjähenkistä ja motivoitunutta. Paikallinen sopiminen on ollut käytössä jo vuosia ja sen avulla on sovittu muun muassa lauantain aukioloajoista. Henkilöstön tyytyväisyys pankkiin kokonaisuutena oli 4,3/5 henkilöstökyselyssä 12/2018. Henkilöstön työs­sä viihtyminen ja hyvinvointi heijastuvat positiivisesti asiakkaisiin. Asiakkaiden tyytyväisyys pankin palveluun kokonaisuutena oli 4,3/5 ja tyytyväisyys omaan yhteys­henkilöön 4,7/5 Parasta Palvelua 12/2018 -tutkimuksessa.

Uskomme, että erinomainen asiakaskokemus vauh­dittaa kannattavaa kasvua myös tulevaisuudessa. Va­kavarainen pankkimme on ollut viime vuodet Suomen kannattavimpia ja tehokkaimpia pankkeja, jota haluamme vaalia myös tulevaisuudessa keskittymällä tehokkaaseen toimintaan ja hyvään asiakaskokemukseen.

Loka-joulukuu 2018

- Korkokate oli 13,4 (10,6) milj. euroa, kasvua 27 %.

- Palkkiotuotot yhteensä olivat 7,4 (6,2) milj. euroa ja palkkiokulujen yhteismäärä 2,6 (1,0) milj. euroa. Palkkiokulujen kasvua selittää kertaluotoiset kustan­nukset liittyen emoyhtiön pörssiin listautumiseen.

- Liiketoiminnan tuotot yhteensä olivat noin 18,2 (24,1) milj. euroa.

- Liiketoiminnan kulut olivat yhteensä 13,4 (11,9) milj. euroa. Liiketoiminnan kuluja kasvattivat henkilöstöku­lut, uusien konttoreiden avaamisesta aiheutuneet kulut ja pörssilistautumisen kulut.

- Rahoitusvarojen arvonalentumistappioiden yhteismää­rä oli 0,2 (1,8) milj. euroa. Ero vertailukauteen selittyy arvonalentumisten arviointiprosessien muuttumisella IFRS 9 Rahoitusinstrumentit -standardin käyttöönoton yhteydessä.

- Konsernin tulos ennen veroja oli 4,5 (10,5) milj. euroa. Kauden vertailukelpoinen tulos ennen veroja, josta on oikaistu rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuotot sekä listautumisen kulut, oli 6,6 (2,6) milj. euroa.

- Oma Säästöpankki listautui Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalle ja keräsi listautumisannissa 31,3 milj. euron varat. Kaupankäynti osakkeilla alkoi Pre-listalla 30.11.2018 ja päälistalla 4.12.2018.

- Oma Säästöpankki julkisti ensimmäisen IAS 34 -standardin mukaisen Q3-osavuosikatsauksen 5.11.2018.

Tammi–joulukuu 2018

- Konsernin tilikauden tulos ennen veroja oli 25,0 (30,4) milj. euroa. 

- Tilikauden vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 26,2 (19,6) milj. euroa. Vertailukelpoisesta tuloksesta on oikaistu rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuotot 0,6 milj. euroa sekä listautumiseen liittyvät kulut 1,8 milj. euroa. Tilikauden 2017 tuloksessa korostuivat rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuotot 10,8 milj. euroa. 

- Liiketoiminnan tuotot olivat 76,0 (74,1) milj. euroa, kasvua 2,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. 

- Korkokate kasvoi 25,5 % ja oli yhteensä 49,4 (39,3) milj. euroa. 

- Palkkiotuotot yhteensä olivat 29,7 (24,8) milj. euroa. 

- Rahoitusvarojen ja velkojen nettotuotot olivat 0,6 (10,8) milj. euroa. Ero vertailukauteen selittyy vuonna 2017 aikana saaduista osakkeiden myyntivoitoista. 

- Liiketoiminnan kulut yhteensä kasvoivat 14,9 % yhteensä 47,2 (41,1) milj. euroon. Kasvu johtui pääosin henkilöstökulujen ja muiden kulujen lisäyksestä. 

- Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot olivat 3,7 (2,6) milj. euroa. 

- Konsernin taseen loppusumma kasvoi 6,9 %:a 2 914,7 (2 726,6) milj. euroon. 

- Konsernin oma pääoma kasvoi 20,2 %:a 290,3 (241,5) milj. euroon. Tilikauden voiton osuus oman pääoman kasvusta oli 20,3 milj. euroa. 

- Konsernin vakavaraisuussuhde (TC) säilyi edelleen vahvana ja oli kauden lopussa 19,3 % (18,9 %). Ydin-pää¬oman (CET1) suhde riskipainotettuihin eriin oli 18,4 % (17,6 %). 

* IFRS 9 Rahoitusinstrumentit -standardin käyttöönotto 1.1.2018. Vertailutietoa ei ole oikaistu. ** Vertailukausien osakkeiden lukumäärässä huomioitu 9.11.2018 toteutettu osakkeiden split 50:1 kertoimella. *** Vakavaraisuuden laskenta aloitettu konser-nitasolla 31.3.2018. (1 Tunnusluku laskettuna emoyhtiöstä. (2 Tunnusluku ei vastaa julkaistussa tilinpäätöksessä esitettyä lukua. 3) Tunnuslukujen laskentaperiaatteet sekä vaihtoehtoiset tunnusluvut on esitetty tilinpäätöksen liitteessä K16. Tunnuslukujen vertailukelpoisuu-teen liittyvät erät sekä varsinainen laskelma esitetään sivuilla 18-19.

Näkymät tilikaudelle 2019:

Yhtiön liiketoimintavolyymien ennakoidaan jatkavan vahvaa kasvua myös tilikauden 2019 aikana. Yhtiön kannattavaa kasvua vauhdittaa viime vuosien panostukset asiakaskokemukseen ja asiakaspalvelun saavutetta­vuuteen uusien digitaalisten palvelukanavien ja uusien yksiköiden avaamisen myötä.

Oma Säästöpankki Oyj antaa tulosohjeistuksen sekä vertailukelpoisen tuloksen ennen veroja että tuloksen ennen veroja osalta. Kehitystä arvioidaan sanallisena kuvauksena vertailukauteen verrattuna.

Tulosohjeistus perustuu koko vuoden ennusteeseen, jossa on otettu huomioon vallitseva markkina- ja liike­toimintatilanne. Arviot perustuvat johdon näkemykseen konsernin liiketoiminnan kehityksestä.

Tulosohjeistus tilikaudelle 2019:

Kannattavan kasvun jatkuessa yhtiö arvioi, että konsernin vuoden 2019 vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvaa edelliseen tilikauteen verrattuna. Samalla vuoden 2019 tuloksen ennen veroja arvioidaan kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna.

Hallituksen voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle:

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2018 vahvistettavan tilin­päätöksen perusteella emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,14 euroa jokaiselle vuodelta 2018 osinkoon oikeuttavalle osakkeelle. Kaikki osingon­maksun täsmäytyspäivänä ulkona olevat osakkeet, lukuun ottamatta emoyhtiön hallussa olevia omia osakkeita, ovat oikeutettuja osinkoon vuodelta 2018.

Pankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymi­sen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako vaaran­na hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Yhtiökokous

Oma Säästöpankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 29.4.2019 klo 12.00 alkaen. Oma Säästöpankki Oyj

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Pasi Sydänlammi, toimitusjohtaja, puh +358 45 657 5506, pasi.sydanlammi@omasp.fi

Sarianna Liiri, talous- ja hallintojohtaja, puh. +358 40 835 6712, sarianna.liiri@omasp.fi

Median haastattelu- ja lisätietopyynnöt:

Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.omasp.fi

Oma Säästöpankki lyhyesti

OmaSp on kasvava suomalainen pankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 40 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta noin 135 000 henkilö- ja yritysasiakasta yli 270 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä, sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. OmaSp:n henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.

Lue tilinpäätöstiedote