Valtuutukset

 OmaSp:n varsinainen yhtiökokous valtuutti 14.4.2018 OmaSp:n hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen perusteella omia osakkeita voidaan hankkia enintään 15 000 kappaletta niin, että hankittavista omista osakkeista maksetaan hankintahintana vähintään niiden alkuperäinen merkintähinta ja enintään 1,0 kertaa edellisen vahvistetun tilinpäätöksen pääoma per osake (P/B). Hankinta suunnataan sellaisille OmaSp:n työntekijöille, jotka ovat henkilöstöannissa merkinneet OmaSp:n osakkeita ja antiehtojen mukaan sitoutuneet tarjoamaan kyseiset osakkeet OmaSp:n ostettavaksi, mikäli he eroavat OmaSp:n palveluksesta tai OmaSp irtisanoo tai purkaa heidän työsopimuksensa. Valtuutus on voimassa enintään 14.10.2019 saakka.

Yhtiökokous on myös 14.4.2018 valtuuttanut hallituksen ottamaan OmaSp:n omia osakkeita pantiksi enintään 15 000 kappaletta. Pantiksi voidaan ottaa OmaSp:n työntekijöiden henkilöstöannissa merkitsemiä osakkeita heidän yhtiöltä olevan lainan vakuudeksi. Valtuutus on voimassa enintään 14.10.2019 saakka.

OmaSp:n 9.11.2018 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia osakkeita yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on OmaSp:n kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin ehdoista, mukaan lukien annettavien osakkeiden merkintähinnan määrittelyperusteista ja lopullisesta merkintähinnasta, sekä osakemerkintöjen hyväksymisestä, liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden allokoinnista sekä liikkeeseen laskettavien osakkeiden lopullisesta määrästä. Osakeannissa, joka tehdään Listautumisen yhteydessä, hallitus saa päättää myös uusien osakkeiden antamisesta hallituksen jäsenille, kun tämä tapahtuu samoin ehdoin, kuin osakkeiden antaminen muille samassa annissa merkitseville. Valtuutus sisältää lisäksi oikeuden päättää siitä, merkitäänkö osakkeen merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääoman korotukseksi. Valtuutus on voimassa OmaSp:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti.