Oma Säästöpankki Oyj - Yhtiöjärjestys 13.11.2018  

1 §
Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön nimi on Oma Säästöpankki Oyj, ruotsiksi Oma Sparbank Abp ja englanniksi Oma Savings Bank Plc.

Yhtiön kotipaikka on Seinäjoki.

2 §
Toimiala

Yhtiö harjoittaa luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettua talletuspankkitoimintaa. Yhtiö harjoittaa kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetussa laissa tarkoitettua kiinnitysluottopankkitoimintaa. Yhtiö voi laskea liikkeelle katettuja joukkolainoja. Lisäksi yhtiö tarjoaa sijoituspalvelulain mukaisia sijoituspalveluita. Yhtiö voi lisäksi emoyhtiönä hoitaa konserniyhtiöiden sekä osakkuusyhtiöiden yhteisiä tehtäviä, kuten hallinnollisia palveluita ja rahoitusta sekä voi ostaa, myydä, omistaa ja hallita kiinteistöjä, osakkeita ja muita arvopapereita. Yhtiön erityistarkoituksena on säästäväisyyden edistäminen. Yhtiötä valvoo ja tarkastaa Finanssivalvonta.

3 §
Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 §
Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä (5) kahdeksaan (8) varsinaista jäsentä ja enintään kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on valintahetkellä täyttänyt 63 vuotta. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja yhdestä (1) kahteen (2) varapuheenjohtajaa. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Hallitus edustaa pankkia ja johtaa sen toimintaa lain ja tämän yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

5 §
Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee. Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön päivittäisestä johtamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

6 §
Nimitystoimikunta

Yhtiöllä on osakkeenomistajien edustajista koostuva nimitystoimikunta, joka valitaan vuosittain. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat esitykset seuraavaa varsinaista yhtiökokousta ja tarvittaessa ylimääräistä yhtiökokousta varten.

Nimitystoimikunta koostuu osakkeiden lukumäärän mukaan laskettujen viiden suurimman osakkeenomistajan edustajista. Hallituksen puheenjohtaja toimii koollekutsujana ja osallistuu nimitystoimikunnan kokouksiin asiantuntijana. Yhtiön viidellä suurimmalla osakkeenomistajalla on kullakin oikeus nimittää yksi edustaja nimitystoimikuntaan. Jos osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. Suurimmat osakkeenomistajat määritellään yhtiön osakasluetteloon rekisteröityjen omistusosuuksien perusteella yhtiökokousta edeltävän kesäkuun 1. päivänä (1.6.)

Nimitystoimikunnan tulee antaa yhtiön hallitukselle ehdotuksensa hallituksen jäsenistä ja näiden palkkioista varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun loppuun mennessä. Ylimääräisen yhtiökokouksen ollessa kyseessä nimitystoimikunnan tulee vastaavalla tavalla antaa kyseinen ehdotuksensa hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta ja soveltuva sääntely huomioiden. Nimitystoimikunta työskentelee yhtiökokouksen vahvistamaa työjärjestystä noudattaen.

7 §
Edustaminen

Yhtiötä edustavat

1. hallituksen jäsenet kaksi yhdessä;
2. hallituksen jäsen yhdessä toimitusjohtajan taikka yhtiön toimihenkilön kanssa, jolle hallitus on antanut oikeuden edustaa Yhtiötä;
3. toimitusjohtaja yhdessä Yhtiön toimihenkilön kanssa, jolle hallitus on antanut oikeuden edustaa yhtiötä; tai
4. kaksi sellaista Yhtiön toimihenkilöä yhdessä, joille hallitus on antanut oikeuden edustaa Yhtiötä.

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

8 §
Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastajarekisteriin merkitty tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHTtilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 §
Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

10 §
Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön internetsivuilla ja, hallituksen niin päättäessä, yhdessä tai useammassa hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä ja/tai osakkeenomistajille kirjallisesti, aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yhtiökokoukset voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä.

11 §
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan on voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa yhtiökokouksessa ilmoittauduttava kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla ja viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

12 §
Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on: 
esitettävä

1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen ja konsernitaseen osoittama voitto tai tappio antaa aihetta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien määrä;

valittava

8. hallituksen jäsenet;
9. tilintarkastaja;
10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Jos yhtiökokouksessa suoritetaan äänestys, äänestystavan määrää yhtiökokouksen puheenjohtaja.

13 §
Välimiesmenettely

Osakeyhtiölain tai tämän yhtiöjärjestyksen soveltamiseen perustuvat riidat toisaalta yhtiön ja toisaalta hallituksen, hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai osakkeenomistajan välillä ratkaistaan välimiesmenettelyssä noudattaen niin kuin osakeyhtiölaissa ja välimiesmenettelystä annetussa laissa on säädetty. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki, Suomi.

14 §
Lunastuslauseke

Jos yhtiön osake siirtyy muulle kuin yhtiön osakasluetteloon merkitylle osakkeenomistajalle, siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava siitä yhtiön hallitukselle ja osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

1. Lunastusoikeus koskee millä tahansa perusteella tapahtuneita osakkeiden saantoja.
2. Hallituksen tulee tiedottaa osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kahden (2) viikon kuluessa siirtoilmoituksen vastaanottamispäivästä, sanottu päivä mukaan lukien. Tiedoksi antamisen tulee tapahtua samoin kuin kokouskutsun antamisen. Tiedon tulee sisältää siirtäjän ja siirronsaajan nimet, siirron tapahtumisen ajankohta, ilmoitus päivästä, jona ilmoitus osakkeen siirtymisestä hallitukselle tehtiin, sekä ilmoitus muistakin luovutusehdoista, joilla saattaa olla merkitystä asiaa harkittaessa sekä ilmoitus siirtyneiden osakkeiden lukumäärästä ja selvitys lunastushinnasta.
3. Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta, kuitenkin enintään osakkeiden aito käypä arvo. Siirron ollessa vastikkeeton lunastushinta on yhtiön tai, mikäli yhtiö on konsernin emoyhtiö, konsernin oman pääoman perusteella laskettu osakkeen arvo. Oman pääoman määränä käytetään viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaista tai sitä alhaisempaa, yhtiön tilintarkastajan vahvistaman laskelman mukaista omaa pääomaa.
4. Osakkeenomistajien tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti pankin hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu, sanottu päivä mukaan lukien.
5. Jos useat lunastukseen oikeutetut haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet on jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.
6. Lunastushinta on suoritettava yhtiölle tai siirronsaajalle käteisenä rahana, pankin varmentamalla shekillä tai tilisiirtona neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun lunastusvaatimus on hallitukselle esitetty.
7. Lunastusoikeutta ja lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on käsiteltävä välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa välimiesmenettelyssä.