Julkaisemme lisää materiaaleja 9.3.2021.

 

YhtiökokouskutsuOsakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Oma Säästöpankki Oyj:n hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta
Valtakirja yhtiökokous 2021OmaSp Ennakkoäänestyslomake Yhtiökokous 2021
Tietosuojaseloste 

Yhtiökokous 2021

Oma Säästöpankin varsinainen yhtiökokous järjestetään 30.3.2021 klo 13.00 väliaikaislain mukaisesti siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies eivät voi saapua kokouspaikalle.

Yhtiön osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata varsinaista yhtiökokousta suoran etäyhteyden välityksellä. Kokousta näin seuraavien osakkeenomistajien ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen.

Yhtiö julkaisee hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan nauhoitetut puheenvuorot yhtiön internetsivuille kokouksen jälkeen.

Yhtiökokouksen kannalta tärkeät päivämäärät

1.3.2021 klo 10.00: Ilmoittautuminen ja äänestäminen alkaa
12.3.2021 klo 16.00: Määräaika kysymysten toimittamiselle yhtiölle
18.3.2021: Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
24.3.2021 klo 10.00: Ilmoittautuminen päättyy (suomalaiset osakkeenomistajat)

Yhtiökokousaineisto

  • Esityslista, joka sisältää myös osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hallituksen ehdotukset sekä osakkaan vastaehdotuksen yhtiökokoukselle
  • Yhtiökokouskutsu, pörssitiedote 19.2.2021
  • Ehdotettavat hallituksen jäsenet, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus
  • Oma Säästöpankki Oyj:n hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2020, julkaistaan 9.3.2021
  • Tilintarkastuskertomus, julkaistaan 9.3.2021
  • Palkitsemisraportti, julkaistaan 9.3.2021
  • Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on torstaina 18.3.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla.

Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 1.3.2021 klo 10.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimi ja henkilö- tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Yhteisön ilmoittautuessa pyydetään lisäksi yhteisön arvo-osuustilinumero. Osakkeenomistajien Oma Säästöpankki Oyj:lle ja Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokoukseen ja sen yhteydessä tehtävien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyyn liittyviin tarkoituksiin.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon maanantain 1.3.2021 klo 10.00 – keskiviikon 24.3.2021 klo 10.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a. Sähköinen ennakkoäänestys

Henkilöomistajan osalta sähköisessä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Kun henkilöomistaja kirjautuu alla olevan linkin kautta palveluun, hänet ohjataan sähköiseen tunnistamiseen. Tämän jälkeen osakkeenomistaja voi yhdellä istunnolla ilmoittautua yhtiökokoukseen, äänestää ennakkoon ja ilmoittautua seuraamaan webcast-lähetystä.

Yhteisöomistajien osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistamista. Yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero, sekä muut vaaditut tiedot.
 

Ennakkoäänestys päättyy keskiviikkona 24.3.2021 klo 10. Ennakkoon annettuja ääniä voi muuttaa ja perua koko ennakkoäänestysajan.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

b. Postitse tai sähköpostin kautta

Postitse ennakkoon äänestävän osakkeenomistajan tulee toimittaa ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu viimeistään keskiviikkona 24.3.2021 klo 10, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet postitse tai sähköpostitse, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen määräajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistajan ilmoittautuminen sisältää ennakkoäänestyslomakkeella mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoäänestyksen ohje ja lomake

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan valtuuttama asiamies voi osallistua kokoukseen vain äänestämällä osakkeenomistajan puolesta ennakkoon yllä kuvatulla tavalla. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen asiamies pääsee ilmoittautumaan ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Valtakirjan malli ja äänestysohje

Valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen lakiasiat@omasp.fi tai kirjeitse osoitteeseen Oma Säästöpankki Oyj, Lakiasiat, Kluuvikatu 3, 7. krs. 00100 Helsinki viimeistään keskiviikkona 24.3.2021, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä. Oma Säästöpankki Oyj voi halutessaan vaatia alkuperäisiä valtakirjoja, mikäli yhtiö katsoo sen tarpeelliseksi.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18.3.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty tilapäisesti Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 25.3.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuna ajankohtana ja huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta.

Vastaehdotukset yhtiökokoukselle

Aikaraja vähintään sadannesosan yhtiön kaikista osakkeista omistaville osakkeenomistajille vastaehdotuksen toimittamiseen yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin on umpeutunut.

Kysymykset yhtiökokoukselle

Osakkeenomistaja voi toimittaa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä yhtiön johdolle sähköpostilla osoitteeseen lakiasiat@omasp.fi tai postitse osoitteeseen Oma Säästöpankki Oyj, Lakiasiat, Kluuvikatu 3, 7. krs, 00100 Helsinki viimeistään perjantaina 12.3.2021 klo 16.00, johon mennessä kysymysten on oltava perillä.

Kysymykset vastauksineen julkaistaan tällä sivulla viimeistään 22.3.2021.

Ohje kokouksen webcast-lähetyksen seuraamiseen

Jos haluat seurata yhtiökokousta webcast-lähetyksen välityksellä, ilmoita siitä ilmoittautumisen yhteydessä ja anna sähköpostitietosi linkin toimittamiseen. Webcast-linkki on henkilökohtainen. Webcast-lähetyksen kautta osakkeenomistajien ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen eikä etäyhteyden kautta ole mahdollista esittää puheenvuoroja tai äänestää.