Tiedottaminen ja ulkoinen viestintä

OmaSp:n tiedonantopolitiikan tarkoituksena on määritellä tiedottamiseen ja muuhun ulkoiseen viestintään liittyvät toimintatavat, joita Oma Säästöpankki Oyj -konsernin emoyhtiö Oma Säästöpankki Oyj noudattaa sijoittajaviestinnässään ja taloudellisessa raportoinnissaan.

Noudatamme viestinnässä

 • EU:n ja Suomen lainsäädäntöä
 • Helsingin pörssin sääntöjä ja ohjeita
 • ESMA:n, European Securities and Markets Authority ohjeita
 • EBA:n, European Banking Authority ja Finanssivalvonnan ohjeita
 • Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia
 • OmaSp:n sisäisiä ohjeita

OmaSp:n tiedonantopolitiikka on hyväksytty hallituksessa 18.10.2018 ja tiedonantopolitiikka tulee voimaan siten, että OmaSp noudattaa tätä tiedonantopolitiikkaa joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskijaan soveltuvalla tavalla heti, ja osakkeen liikkeeseenlaskijaan soveltuvalla tavalla siitä hetkestä, kun OmaSp jättää listalleottohakemuksen Nasdaq Helsingille. OmaSp:n tiedonantopolitiikka tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa.

Tiedonantopolitiikan keskeiset periaatteet

OmaSp:n tiedottamisen keskeisiä periaatteita ovat avoimuus, johdonmukaisuus, oikea-aikaisuus, tasapuolisuus, todenmukaisuus ja ymmärrettävyys. Tiedotamme OmaSp:lle myönteisistä ja kielteisistä asioista samanaikaisesti kaikille sidosryhmille.

Tiedonantopolitiikassamme on kuvattu keskeiset toimintaperiaatteet, joita noudattamme myös viestiessämme pääomamarkkinoiden ja median kanssa. Tiedonantopolitiikan keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että OmaSp:sta ja sen liiketoiminnoista on saatavilla samanaikaisesti oikea ja riittävä tieto sen arvopapereiden hinnanmuodostuksen perustaksi. 

OmaSp:n tiedonantovelvollisuus muodostuu säännöllisestä ja jatkuvasta tiedonantovelvollisuudesta. Säännöllisellä tiedonantovelvollisuudella tarkoitetaan OmaSp:n taloudellisesta asemasta ja tuloksesta säännöllisesti julkistettavia tietoja. Jatkuvalla tiedonantovelvollisuudella tarkoitetaan ennen kaikkea sisäpiiritiedon julkistamista. 

Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan luonteeltaan täsmällistä ja julkistamatonta tietoa, joka liittyy suoraan tai välillisesti OmaSp:iin taikka yhteen tai useampaan OmaSp:n rahoitusvälineeseen ja jolla, jos tieto julkistettaisiin, todennäköisesti olisi huomattava vaikutus OmaSp:n rahoitusvälineiden hintoihin tai niihin liittyvien rahoitusjohdannaisten hintoihin. Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) mukaan liikkeeseenlaskijan on ilmoitettava yleisölle mahdollisimman pian sisäpiiritiedosta, joka koskee suoraan kyseistä liikkeeseenlaskijaa, ellei julkistamisen lykkäämiselle ole MAR:in mukaisia edellytyksiä.

Tiedottamisen periaatteet

OmaSp:n tiedottaminen perustuu säännölliseen ja jatkuvaan tiedonantovelvollisuuteen. OmaSp:n tiedonantovelvollisuuden kotivaltio on Suomi. Säännöllisellä tiedonantovelvollisuudella tarkoitetaan Arvopaperimarkkinalain ja muun sääntelyn sekä Helsingin pörssin sääntöjen ja Finanssivalvonnan määräysten perusteella ja mukaisesti julkaisemaa säännöllistä tietoa OmaSp:n taloudellisesta asemasta ja sen kehityksestä.

Julkistamme säännöllisesti

 • osavuosikatsaukset ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä
 • puolivuosikatsauksen
 • tilinpäätöstiedotteen
 • tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen sekä
 • selvitykset yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkoista ja palkkioista toimintakertomuksen julkistamisen yhteydessä.

Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden raportteihin sisältyy keskeiset tiedot pankin taloudellisesta asemasta, tuloksesta ja niiden kehityksestä. OmaSp julkistaa taloudelliset lukunsa konsernitasolla sisältäen emoyhtiön taloudelliset tiedot. OmaSp:lla on yksi liiketoimintasegmentti, joka on pankkiliiketoiminta.

Julkistamme säännölliset raportit vuosikalenterissa ilmoitettuna ajankohtana. Vuosikalenteri on julkaisemisensa jälkeen saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Jatkuvan tiedonantovelvollisuuden nojalla OmaSp julkistaa pörssitiedotteella lähtökohtaisesti vain erikseen säänneltyjä tietoja ja MAR:n nojalla julkistettavaa sisäpiiritietoa. MAR:n mukaan sisäpiiritieto on luonteeltaan täsmällistä, julkistamatonta tietoa, joka liittyy suoraan tai välillisesti liikkeeseenlaskijaan tai rahoitusvälineeseen ja jolla julkistettuna todennäköisesti olisi huomattava vaikutus rahoitusvälineen tai siihen liittyvän rahoitusjohdannaisen hintaan. 

Omap julkistaa sisäpiiritiedon mahdollisimman pian, ellei tiedon julkistamista lykätä MAR:n perusteella. Tietojen julkistamista voidaan MAR:n mukaisesti lykätä, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

 • tiedon julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi OmaSp:n oikeutetut edut
 • tiedon julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan ja
 • OmaSp pystyy takaamaan kyseisen tiedon säilymisen luottamuksellisena
 • lisäksi, koska OmaSp on luottolaitos, se voi MAR:n mukaan lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, jos tieto liittyy tilapäiseen maksuvalmiusongelmaan ja erityisesti tarpeeseen saada tilapäistä maksuvalmiusapua keskuspankilta tai hätärahoittajalta, jos Finanssivalvonta antaa hyväksyntänsä tiedon julkistamisen lykkäämiselle ja kaikki MAR:n 17 artiklassa mainitut edellytykset täyttyvät

Päätöksen tiedon julkistamisen lykkäämisestä tekevät hallitus tai toimitusjohtaja varahenkilönään toimitusjohtajan varamies lykkäämisperusteiden täyttymisestä tehdyn arvioinnin perusteella. 

Lykkäyspäätöksen yhteydessä julkistamisen lykkäämisedellytykset dokumentoidaan, perustetaan asiaa koskeva sisäpiiriluettelo ja tehdään lykkäyspäätös. OmaSp ilmoittaa lykkäyspäätöksestä Finanssivalvonnalle sisäpiiritiedon julkistamisen yhteydessä. Tulosvaroituksen antamista ei voi lykätä.

Lisäksi OmaSp tiedottaa pörssitiedotteina muun muassa johtohenkilöiden liiketoimet ja muut pörssin sääntöjen mukaan tiedotettavat asiat.

OmaSp voi myös kertoa mediatiedotteilla sellaisista liiketoimintaansa liittyvistä tapahtumista, jotka eivät täytä sisäpiiritiedon julkistamiselle tai muulle pörssitiedottamiselle määriteltyjä vaatimuksia, mutta joilla arvioidaan olevan uutisarvoa tai joiden arvioidaan kiinnostavan OmaSp:n sidosryhmiä.

OmaSp:n hallinto, taloudellinen ja ei-taloudellinen raportointi ja seuranta on järjestetty niin, että OmaSp pystyy täyttämään julkistamisvelvollisuudet.

Tiedottamista koskevissa asioissa, mukaan lukien mitä tiedotetaan ja milloin, päätösvalta on toimitusjohtajalla ja hallituksen päättämissä asioissa hallituksella. 

Hiljainen jakso

Säännöllisesti julkaistavia taloudellisia raportteja edeltää aina hiljainen jakso, joka alkaa 30 vuorokautta ennen seuraavan taloudellisen raportin julkistamispäivää. Hiljaisen jakson aikana OmaSp:n edustajat eivät tapaa pääomamarkkinatoimijoita eivätkä anna lausuntoja pankin liiketoimintanäkymistä, markkinoista, taloudellisesta tuloksesta tai ennusteista medialle tai muille osapuolille. Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, julkistaa OmaSp tiedon viipymättä tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti ja voi kommentoida kyseistä tapahtumaa.

Tulevaisuuden näkymät ja tulosvaroitukset

OmaSp kertoo tulevaisuudennäkymistään vuosittain tilinpäätöstiedotteessa. Lisäksi arvioimme tulevaa kehitystä toimintakertomuksessa, puolivuosikatsauksessa sekä osavuosikatsauksissa kolmelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta. Arvio tulevaisuudennäkymistä koskee, ellei toisin ilmoiteta, jäljellä olevaa tilikautta.

OmaSp antaa ilman aiheetonta viivytystä tulosvaroituksen, jos yhtiön tulos tai taloudellinen asema kehittyy olennaisesti ennakoitua paremmin tai huonommin tai jos OmaSp:n taloudelliset näkymät muuttuvat olennaisesti aiemmin ennakoidusta. Tulosvaroitus perustuu siihen, mitä OmaSp on itse aikaisemmin julkisesti ennakoinut tai mitä OmaSp:n aikaisemmin julkistamista tiedoista voidaan perustellusti päätellä. 

Tulevaisuudennäkymien ja tulosvaroituksen antamisesta päättää hallitus. Poikkeuksellisissa tilanteissa päätöksen voi tehdä hallituksen puheenjohtaja yhdessä toimitusjohtajan kanssa.

Yhtiön edustaminen ja nimetyt edustajat

Yhtiö on nimennyt edustajia, joilla on oikeus antaa lausuntoja OmaSp:n nimissä kaikista yhtiön asioista. Nimettyjä edustajia ovat:

 • toimitusjohtaja
 • talous- ja hallintojohtaja ja
 • viestintäjohtaja

Toimitusjohtaja sekä talous- ja hallintojohtaja vastaavat ensisijaisesti suhteista pääomamarkkinoiden edustajiin, minkä lisäksi treasurer osallistuu joukkovelkakirjalainojen ja sijoittajatodistusten edustajien suuntaan. Viestintäjohtaja vastaa ensisijaisesti yhteyksistä mediaan. 

Muut johtoryhmän jäsenet, liiketoimintojen johtajat ja asiantuntijat antavat lausuntoja oman vastuualueensa piiriin kuuluvista asioista erikseen sovittaessa. Toimitusjohtaja tai muu OmaSp:n johto ei kommentoi pankin hallitusta koskevia asioita. Hallitusta edustaa yleensä hallituksen puheenjohtaja.

Kaikki lausunnot yhtiön nimissä annetaan aiemmin julkistettujen tietojen puitteissa ja täsmällisesti niiden mukaisina. Yksittäisissä lausunnoissa ei anneta yhtiön aiemmin julkistamista tiedoista poikkeavaa tietoa eikä sellaista täydentävää tietoa, joka saattaa aiemmin julkistetun tiedon kanssa muodostaa uutta olennaista tietoa, jota voidaan pitää sisäpiiritietona.

OmaSp:n edustaminen sosiaalisessa mediassa määräytyy sosiaalisen median käytöstä annetussa sisäisessä ohjeistuksessa.

Johtohenkilöiden liiketoimet

OmaSp julkistaa johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimet MAR:in määräysten mukaisesti. Johtotehtävissä toimivilla henkilöillä tarkoitetaan hallituksen ja johtoryhmän jäseniä. Johtotehtävissä toimivien henkilöiden sekä heidän lähipiiriinsä liiketoimia koskevat ilmoitukset julkaistaan viimeistään kolme työpäivää liiketoimen toteuttamisen jälkeen.

Sijoittaja- ja analyytikkoviestintä

OmaSp tapaa aktiivisesti pääomamarkkinoiden ja median edustajia ja pyrkii aktiiviseen vuoropuheluun markkinaosapuolten kanssa. Vastaamme hiljaista jaksoa lukuun ottamatta ilman aiheetonta viivytystä osakkeenomistajien, sijoittajien, analyytikoiden ja median kyselyihin.

Tapaamisten tavoitteena on antaa hyödyllistä tietoa OmaSp:sta ja toimintaympäristöstämme. Annamme tietoa aiemmin julkistettujen tietojen puitteissa ja täsmällisesti niiden mukaisina. Tapaamisissa ei anneta uutta julkistamatonta tietoa eikä sellaista täydentävää tietoa, joka saattaisi aiemmin julkistetun tiedon kanssa muodostaa sellaista uutta olennaista tietoa, jota voitaisiin pitää sisäpiiritietona.

OmaSp:n verkkosivuilla voidaan julkistaa tietoa OmaSp:a seuraavista analyytikoista ja heidän antamista OmaSp:a koskevista arvioista. Analyytikoiden mielipiteet, arviot ja ennusteet ovat analyytikoiden omia, eivätkä ne edusta tai heijasta yhtiön tai sen johdon omia mielipiteitä, arvioita tai ennusteita.

OmaSp tarkistaa pyydettäessä analyytikoiden laatimia malleja, mutta ainoastaan tosiasioiden paikkansapitävyyden ja julkistettujen tietojen osalta. Emme ota vastuuta pääomamarkkinoiden edustajien julkaisemista arvioista tai ennusteista eikä kommentoi niitä. OmaSp ei kommentoi yhtiön arvonmuodostusta tai sen rahoitusvälineiden arvon kehitystä, suosi ketään yksittäistä analyytikkoa tai jaa analyytikoiden raportteja sijoitusyhteisölle.

Viestintäkanavat ja tiedotteiden jakelu sekä saatavilla olo

Pörssitiedotteet toimitetaan viipymättä Helsingin pörssille sekä keskeisille tiedotusvälineille ja ne julkaistaan yhtiön verkkosivuilla. OmaSp käyttää GlobeNewswire jakelujärjestelmää pörssitiedotteiden jakeluun.

OmaSp:a koskevan tiedon pääasiallinen lähde on OmaSp:n internetsivusto www.omasp.fi. Yhtiön tiedotteet ja taloudelliset katsaukset ovat saatavilla verkkosivuilta, jonne ne asetetaan saataville julkistamisen tai muun julkaisemisen yhteydessä. OmaSp:n julkistamat taloudelliset raportit sekä pörssitiedotteet ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla vähintään kymmenen vuotta niiden julkaisemisen jälkeen. OmaSp asettaa sijoittaja- ja analyytikkotapaamisissa käyttämäänsä aineistoa saataville internetsivustolleen.

OmaSp hyödyntää sosiaalista mediaa viestinnässään, mutta sosiaalinen media ei ole ensisijainen viestintäkanava tiedonantovelvollisuuden alaisen tiedon tai muun uuden tiedon julkistamisen osalta. Sosiaalisen median rooli on tukea muita kanavia. OmaSp:lla on sisäinen ohjeistus sosiaalisen median käytöstä OmaSp:n viestinnässä. 

OmaSp:n virallinen raportointikieli on suomi. Kaikki pörssitiedotteet julkistetaan suomeksi ja samanaikaisesti englanniksi. Mediatiedotteet julkaistaan suomen kielellä.

Sisäpiiriohje

OmaSp noudattaa sisäpiiriasioissa EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ja sen nojalla annettujen alemman asteisten säädösten sekä arvopaperimarkkinalain säännöksiä, viranomaisten antamaa ohjeistusta sekä Nasdaq Helsinki Oy:n voimassa olevia sääntöjä ja sisäpiiriohjetta. OmaSp:n hallitus on vahvistanut sisäpiiriohjeen, joka sitoo kaikkia yhtiön palveluksessa olevia henkilöitä ja hallituksen jäseniä. 

Huhut ja tietovuodot

OmaSp ei pääsääntöisesti kommentoi markkinahuhuja, ellei se ole välttämätöntä olennaisten tai selvästi virheellisten tietojen oikaisemiseksi. Jos markkinahuhulla on todennäköisesti huomattava vaikutus OmaSp:n arvopaperien arvoon, pankki voi julkistaa pörssitiedotteen antaakseen markkinoille oikean tiedon tai oikaistakseen olennaisesti väärän tai harhaanjohtavan tiedon.

Jos OmaSp:a koskevaa sisäpiiritietoa on vuotanut julkisuuteen, julkistetaan sisäpiiritieto yleisölle mahdollisimman pian.

Muutokset, poikkeamat ja ylläpito

OmaSp:n toimitusjohtaja tai hänen nimeämänsä johtaja vastaa tiedonantopolitiikan valvonnasta ja tulkinnasta. Tiedonantopolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä lisätietoja antavat toimitusjohtaja, talous- ja hallintojohtaja sekä viestintäjohtaja. Yksittäistapauksessa ja painavista syistä toimitusjohtaja voi poiketa tiedonantopolitiikasta lakien ja säännösten sallimissa rajoissa.

OmaSp:n hallitus päättää tiedonantopolitiikan muuttamisesta. Toimitusjohtaja voi kuitenkin hyväksyä tähän dokumenttiin vähäisiä tai teknisluonteisia muutoksia, jotka viedään tiedoksi hallitukselle.