1   Johdanto
Tämän tiedonantopolitiikan tarkoituksena on määritellä tiedottamiseen sekä muuhun ulkoiseen viestintään liittyvät toimintatavat, joita Oma Säästöpankki Oyj -konsernin emoyhtiö Oma Säästöpankki Oyj:n (jäljempänä yhtiö) noudattaa sijoittajaviestinnässään ja taloudellisessa raportoinnissaan.

Yhtiön tiedottamisen keskeisiä periaatteita ovat avoimuus, johdonmukaisuus, oikea-aikaisuus, tasapuolisuus, todenmukaisuus ja ymmärrettävyys. Yhtiö tiedottaa sille myönteisistä ja kielteisistä asioista samanaikaisesti kaikille sidosryhmille.

Oma Säästöpankki -konsernin emoyhtiön Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Yhtiö noudattaa viestinnässään soveltuvaa EU:n ja Suomen lainsäädäntöä, Helsingin Pörssin sääntöjä ja ohjeita, sekä Euroopan arvopaperiviranomaisen (”ESMA”), Euroopan pankkiviranomaisen (”EBA”) ja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita. Lisäksi yhtiö noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä yhtiön sisäisiä ohjeita. Tiedonantopolitiikka on keskeinen osa yhtiössä noudatettavaa hyvää hallinnointia (Corporate Governance).

Yhtiön hallitus on 27.10.2022 hyväksynyt tämän päivitetyn tiedonantopolitiikan. Yhtiön tiedonantopolitiikka tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa.

2   Tiedottamisen periaatteet
Yhtiön tiedottaminen perustuu säännölliseen ja jatkuvaan tiedonantovelvollisuuteen. Yhtiön tiedonantovelvollisuuden kotivaltio on Suomi.

Säännöllisellä tiedonantovelvollisuudella tarkoitetaan Arvopaperimarkkinalain ja muun sääntelyn sekä Helsingin Pörssin sääntöjen ja Finanssivalvonnan määräysten perusteella ja mukaisesti julkaisemaa säännöllistä tietoa yhtiön taloudellisesta asemasta ja sen kehityksestä.

Yhtiö julkistaa säännöllisesti

• osavuosikatsaukset ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä

• tiedonantoraportin katetuista joukkolainoista neljännesvuosittain

• puolivuosikatsauksen

• tilinpäätöstiedotteen

• tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen 

• selvitykset yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement), palkitsemisraportin sekä

• riski- ja vakavaraisuusraportit Pilari III sekä Capital and Risk Management Report (CAR). 

Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden raportteihin sisältyy keskeiset tiedot yhtiön taloudellisesta asemasta, tuloksesta ja niiden kehityksestä. Yhtiö julkistaa taloudelliset lukunsa konsernitasolla sisältäen emoyhtiön taloudelliset tiedot. Yhtiöllä on yksi liiketoimintasegmentti, joka on pankkiliiketoiminta.

Yhtiö julkistaa säännölliset raportit vuosikalenterissa ilmoitettuna ajankohtana. Vuosikalenteri on julkaisemisensa jälkeen saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Jatkuvan tiedonantovelvollisuuden nojalla yhtiö julkistaa pörssitiedotteella lähtökohtaisesti vain erikseen säänneltyjä tietoja ja EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) nojalla julkistettavaa sisäpiiritietoa.

MAR:n mukaan sisäpiiritieto on luonteeltaan täsmällistä, julkistamatonta tietoa, joka liittyy suoraan tai välillisesti liikkeeseenlaskijaan tai rahoitusvälineeseen ja jolla julkistettuna todennäköisesti olisi huomattava vaikutus rahoitusvälineen tai siihen liittyvän rahoitusjohdannaisen hintaan. 

Yhtiö julkistaa sisäpiiritiedon mahdollisimman pian, ellei tiedon julkistamista lykätä MAR:n perusteella. Tietojen julkistamista voidaan MAR:n mukaisesti lykätä, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

• Tiedon julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi yhtiön oikeutetut edut,

• Tiedon julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan, ja

• Yhtiö pystyy takaamaan kyseisen tiedon säilymisen luottamuksellisena.

• Lisäksi, koska yhtiö on luottolaitos, se voi MAR:n mukaan lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, jos tieto liittyy tilapäiseen maksuvalmiusongelmaan ja eritysesti tarpeeseen saada tilapäistä maksuvalmiusapua keskuspankilta tai hätärahoittajalta, jos Finanssivalvonta antaa hyväksyntänsä tiedon julkistamisen lykkäämiselle ja kaikki MAR:n 17 artiklassa mainitut edellytykset täyttyvät.

Päätöksen tiedon julkistamisen lykkäämisestä tekevät hallitus tai toimitusjohtaja varahenkilönään toimitusjohtajan varamies lykkäämisperusteiden täyttymisestä tehdyn arvioinnin perusteella. Lykkäyspäätöksen yhteydessä julkistamisen lykkäämisedellytykset dokumentoidaan, perustetaan asiaa koskeva sisäpiiriluettelo ja tehdään lykkäyspäätös. Yhtiö ilmoittaa lykkäyspäätöksestä Finanssivalvonnalle sisäpiiritiedon julkistamisen yhteydessä. Tulosvaroituksen antamista ei voi lykätä.

Lisäksi yhtiö tiedottaa pörssitiedotteina muun muassa johtohenkilöiden liiketoimet ja muut pörssin sääntöjen mukaan tiedotettavat asiat.

Yhtiö voi myös kertoa mediatiedotteilla sellaisista liiketoimintaansa liittyvistä tapahtumista, jotka eivät täytä sisäpiiritiedon julkistamiselle tai muulle pörssitiedottamiselle määriteltyjä vaatimuksia, mutta joilla arvioidaan olevan uutisarvoa tai joiden arvioidaan kiinnostavan yhtiön sidosryhmiä.

Yhtiön hallinto, taloudellinen ja ei-taloudellinen raportointi ja seuranta on järjestetty niin, että yhtiö pystyy täyttämään yhtiön julkistamisvelvollisuudet.

Tiedottamista koskevissa asioissa, mukaan lukien mitä tiedotetaan ja milloin, päätösvalta on toimitusjohtajalla ja hallituksen päättämissä asioissa hallituksella. 

3   Hiljainen jakso
Säännöllisesti julkaistavia taloudellisia raportteja edeltää aina hiljainen jakso, joka alkaa 14 vuorokautta ennen seuraavan taloudellisen raportin julkistamispäivää. Hiljaisen jakson aikana yhtiön edustajat eivät tapaa pääomamarkkinatoimijoita eivätkä anna lausuntoja yhtiön liiketoimintanäkymistä, markkinoista, taloudellisesta tuloksesta tai ennusteista medialle tai muille osapuolille.

Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, julkistaa yhtiö tiedon viipymättä tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti ja voi kommentoida kyseistä tapahtumaa.

4   Tulevaisuuden näkymät ja tulosvaroitukset
Yhtiö kertoo tulevaisuudennäkymistään vuosittain tilinpäätöstiedotteessa. Lisäksi yhtiö arvioi tulevaa kehitystään toimintakertomuksessa, puolivuosikatsauksessa sekä osavuosikatsauksissa kolmelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta. Arvio tulevaisuudennäkymistä koskee, ellei toisin ilmoiteta, jäljellä olevaa tilikautta.

Yhtiö antaa ilman aiheetonta viivytystä tulosvaroituksen, jos yhtiön tulos tai taloudellinen asema kehittyy olennaisesti ennakoitua paremmin tai huonommin tai jos yhtiön taloudelliset näkymät muuttuvat olennaisesti aiemmin ennakoidusta. Tulosvaroitus perustuu siihen, mitä yhtiö on itse aikaisemmin julkisesti ennakoinut tai mitä yhtiön aikaisemmin julkistamista tiedoista voidaan perustellusti päätellä. 

Yhtiön hallitus päättää tulevaisuudennäkymistä ja tulosvaroituksen antamisesta. Poikkeuksellisissa tilanteissa päätöksen voi tehdä hallituksen puheenjohtaja yhdessä toimitusjohtajan kanssa.

5   Yhtiön edustaminen 
Yhtiö on nimennyt edustajia, joilla on oikeus antaa lausuntoja yhtiön nimissä kaikista yhtiön asioista. Nimettyjä edustajia ovat:

•    Toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa, talous- ja hallintojohtaja sekä viestintäjohtaja.

Toimitusjohtaja sekä talous- ja hallintojohtaja vastaavat ensisijaisesti suhteista pääomamarkkinoiden edustajiin. Viestintäjohtaja vastaa ensisijaisesti yhteyksistä mediaan. 

Muut johtoryhmän jäsenet, liiketoimintojen johtajat ja asiantuntijat antavat lausuntoja oman vastuualueensa piiriin kuuluvista asioista erikseen sovittaessa.

Toimitusjohtaja tai muu yhtiön johto ei kommentoi yhtiön hallitusta koskevia asioita. Hallitusta edustaa yleensä hallituksen puheenjohtaja.

Kaikki lausunnot yhtiön nimissä annetaan aiemmin julkistettujen tietojen puitteissa ja täsmällisesti niiden mukaisina. Yksittäisissä lausunnoissa ei anneta yhtiön aiemmin julkistamista tiedoista poikkeavaa tietoa eikä sellaista täydentävää tietoa, joka saattaa aiemmin julkistetun tiedon kanssa muodostaa uutta olennaista tietoa, jota voidaan pitää sisäpiiritietona.

Yhtiön edustaminen sosiaalisessa mediassa määräytyy sosiaalisen median käytöstä annetussa sisäisessä ohjeistuksessa.

6   Johtohenkilöiden liiketoimet 
Yhtiö julkistaa johtotehtävissä toimivien henkilöiden sekä heidän lähipiirinsä liiketoimet MAR:in määräysten mukaisesti. Johtotehtävissä toimivilla henkilöillä tarkoitetaan hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäseniä. Noudatamme voimassa olevan sääntelyn mukaisesti 30 kalenteripäivän suljetun ikkunan jaksoa ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöksen julkistamista. Suljetun ikkunan aikana johtotehtävissä oleva henkilö ei saa toteuttaa omaan tai kolmannen osapuolen lukuun yhtiön liikkeeseen laskemia osakkeita tai muita rahoitusvälineitä.

7   Sijoittaja- ja analyytikkoviestintä
Yhtiö tapaa aktiivisesti pääomamarkkinoiden ja median edustajia ja pyrkii aktiiviseen vuoropuheluun markkinaosapuolten kanssa. Yhtiö vastaa hiljaista jaksoa lukuun ottamatta ilman aiheetonta viivytystä osakkeenomistajien, sijoittajien, analyytikoiden ja median kyselyihin.

Tapaamisten tavoitteena on antaa hyödyllistä tietoa yhtiöstä ja sen toimintaympäristöstä. Tietoa annetaan aiemmin julkistettujen tietojen puitteissa ja täsmällisesti niiden mukaisina. Tapaamisissa ei anneta uutta julkistamatonta tietoa eikä sellaista täydentävää tietoa, joka saattaisi aiemmin julkistetun tiedon kanssa muodostaa sellaista uutta olennaista tietoa, jota voitaisiin pitää sisäpiiritietona.

Yhtiön verkkosivuilla voidaan julkistaa tietoa yhtiötä seuraavista analyytikoista ja heidän antamista yhtiötä koskevista arvioista. Analyytikoiden mielipiteet, arviot ja ennusteet ovat analyytikoiden omia, eivätkä ne edusta tai heijasta yhtiön tai sen johdon omia mielipiteitä, arvioita tai ennusteita.

Yhtiö tarkistaa pyydettäessä analyytikoiden laatimia malleja, mutta ainoastaan tosiasioiden paikkansapitävyyden ja julkistettujen tietojen osalta. Yhtiö ei ota vastuuta pääomamarkkinoiden edustajien julkaisemista arvioista tai ennusteista eikä kommentoi niitä. Yhtiö ei kommentoi yhtiön arvonmuodostusta tai sen rahoitusvälineiden arvon kehitystä, eikä suosi ketään yksittäistä analyytikkoa.

8   Viestintäkanavat ja tiedotteiden jakelu sekä saatavilla olo
Yhtiön pörssitiedotteet julkistetaan Nasdag Helsingissä, ja sitä kautta keskeisille tiedotusvälineille sekä yhtiön internetsivuilla www.omasp.fi
Yhtiön virallinen raportointikieli on suomi. Kaikki pörssitiedotteet julkistetaan suomeksi ja samanaikaisesti englanniksi. Mediatiedotteet julkaistaan suomen kielellä.

Yhtiötä koskevan tiedon pääasiallinen lähde on yhtiön internetsivusto www.omasp.fi. Yhtiön tiedotteet ja taloudelliset katsaukset ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilta, jonne ne asetetaan saataville julkistamisen tai muun julkaisemisen yhteydessä. Yhtiön julkistamat taloudelliset raportit sekä pörssitiedotteet ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla vähintään kymmenen vuotta niiden julkaisemisen jälkeen. Yhtiö asettaa sijoittaja- ja analyytikkotapaamisissa käyttämäänsä aineistoa saataville internetsivustolleen.

Yhtiö hyödyntää sosiaalista mediaa viestinnässään. Sosiaalinen media ei ole ensisijainen viestintäkanava tiedonantovelvollisuuden alaisen tiedon tai muun uuden tiedon julkistamisen osalta. Sosiaalisen median rooli on tukea muita kanavia. Yhtiöllä on sisäinen ohjeistus sosiaalisen median käytöstä yhtiön viestinnässä. 
 
9   Sisäpiiriohje
Yhtiö noudattaa sisäpiiriasioissa EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) ja sen nojalla annettujen alemman asteisten säädösten sekä arvopaperimarkkinalain säännöksiä, viranomaisten antamaa ohjeistusta sekä Nasdaq Helsinki Oy:n voimassa olevia sääntöjä ja sisäpiiriohjetta. Yhtiön hallitus on vahvistanut sisäpiiriohjeen, joka sitoo kaikkia yhtiön palveluksessa olevia henkilöitä ja hallituksen jäseniä. 

10   Huhut ja tietovuodot
Yhtiö ei pääsääntöisesti kommentoi markkinahuhuja, ellei se ole välttämätöntä olennaisten tai selvästi virheellisten tietojen oikaisemiseksi. Jos markkinahuhulla on todennäköisesti huomattava vaikutus yhtiön arvopaperien arvoon, yhtiö voi julkistaa pörssitiedotteen antaakseen markkinoille oikean tiedon tai oikaistakseen olennaisesti väärän tai harhaanjohtavan tiedon.

Jos yhtiötä koskevaa sisäpiiritietoa on vuotanut julkisuuteen, julkistetaan sisäpiiritieto yleisölle mahdollisimman pian.

11   Muutokset, poikkeamat ja ylläpito
Yhtiön toimitusjohtaja tai hänen nimeämänsä johtaja vastaa tiedonantopolitiikan valvonnasta ja tulkinnasta. Tiedonantopolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä lisätietoja antavat toimitusjohtaja, talous- ja hallintojohtaja sekä viestintäjohtaja. Yksittäistapauksessa ja painavista syistä toimitusjohtaja voi poiketa tiedonantopolitiikasta lakien ja säännösten sallimissa rajoissa.

Yhtiön hallitus päättää tiedonantopolitiikan muuttamisesta. Toimitusjohtaja voi kuitenkin hyväksyä tähän dokumenttiin vähäisiä tai teknisluonteisia muutoksia, jotka viedään tiedoksi hallitukselle.